CJSC

Investor's Confidence

NUTRICARE 奶厂项目

Danh mục: 2016

Khu vực: 北部

Tiến độ: 已完成

Năm:

Chi tết dự án

业主 Nutricare营养责任有限公司
国家 越南
地点          北宁,顺成3工业区
施工单位 应用及转交建设工艺股份公司
咨询设计 EPC咨询及供应建设服务股份公司
完成 施工中

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang