CJSC

Investor's Confidence

越南 Jae Hyun 电子零件厂

Danh mục: 北部

Khu vực: 正在建设中

Tiến độ:

Năm:

Chi tết dự án

业主 越南 Jae Hyun 责任有限公司
国家 韩国
地点 河南省同文2 工业区
施工 建设应用与转交公司股份公司
设计 E.P.C咨询与建设服务股份公司
完成 施工中

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang