Giá trị cốt lõi

 

Uy tín: Bảo vệ chữ Tín đối với khách hàng, với đối tác như bảo vệ con người của mỗi thành viên CJSC.

Con người: Là Tài sản lớn nhất. CJSC luôn coi trọng mối quan hệ hướng đến sự gắn kết bền vững và giàu tính nhân văn giữa con người với con người.

Kỷ luật: Giữ vững kỷ luật trong công việc đó là giá trị tạo lập hình ảnh về tính chuyên nghiệp và là sức mạnh nội lực của CJSC trong chiến lược phát triển.

Sáng tạo: Sáng tạo là cội nguồn sức sống và sự phát triển của CJSC. Tinh thần sáng tạo luôn được khuyến khích và duy trì trong tập thể CJSC. Chúng tôi tin rằng mọi thành công lớn đều được bắt nguốn từ những ý tưởng sáng tạo giản dị nhất.

Văn hoá: CJSC là một môi trường có nền tảng văn hoá doanh nghiệp giàu tính nhân văn, tính cộng đồng. Chúng tôi làm việc dựa trên những mối quan hệ chân thành và cởi mở trong quan hệ giữa các đồng nghiệp, với đối tác và khách.

 

Video giới thiệu

Con người tại CJSC

Video Thiết kế