CJSC

Investor's Confidence

New Hope 饲料厂

Danh mục: 2013

Khu vực: 北部

Tiến độ: 正在建设中

Năm:

Chi tết dự án

业主 越南 HNJ 责任有限公司
国家 韩国
地点 太平省, 兴和 镇
实施单位 建设应用及转交工艺股份公司
设计咨询 EPC 咨询及服务建设股份公司

 

联系

总公司

河内市,南慈廉郡,范雄路15号,美婷Toyota 大楼411室;

Tel: (+84)243.7957.717

Fax: (+84)243.7957.716

南部份公司

胡志明市,第7郡,阮良鹏路3号Saigon Paragon 大楼B栋10楼 108 室;

Tel:(+84) 285.4111.991

Email:cjsc@cjsc.vn
Hotline:(+84) 983.384.888

© CJSC. All rights reserved | Design by Vtechom

Lên đầu trang